WIKF Sweden årsmöte

Hej,

Härmed kallas samtliga medlemmar i WIKF Sweden till årsmöte digitalt via Teams söndagen 21 maj 2023, kl. 16-17.

Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams och för att få tillgång till mötet behöver du anmäla dig och de medlemmar som önskar delta på årsmötet via en lista med namn, klubbnamn och mailadress. Mailadressen används till kallelsen via Microsoft Teams. Maila listan till Hans Skoglund (hans.skoglund@invidstockholm.se). Vi behöver din anmälan senast den 10 maj.

 

Agenda:

§1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§5 Fastställande av föredragningslista

§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§9 Fastställande av medlemsavgifter

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§12 Val av

a)   ordförande för WIKF Sweden för en tid av 2 år;

b)  ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

c)   revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

§13 Övriga frågor

§14 Mötets avslutande

 

Förslag/motion från medlemsklubb skall enligt stadgarna vara styrelsens sekreterare, Robin Siri (rsiri<AT>hotmail.com) tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Samtliga årsmöteshandlingar och motioner kommer att mailas till medlemsklubbarna innan årsmötet.

 

Styrelsen