Kallelse till årsmöte för WIKF Sweden

Publiceringsdatum: 2020-sep-29 16:20:40


Hej,

Härmed kallas samtliga medlemmar i WIKF Sweden till årsmöte den 25 oktober kl. 18.00.

Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams och för att få tillgång till mötet behöver du anmäla dig och de medlemmar som önskar delta på årsmötet via en lista med namn, klubbnamn och mailadress. Mailadressen används till kallelsen via Microsoft Teams. Maila listan till hans.skoglund(AT)invid.se. Vi behöver din anmälan senast den 20 oktober.

Agenda:

  1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

  3. Val av protokolljusterare och rösträknare

  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

  5. Fastställande av föredragningslista

  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

  9. Fastställande av medlemsavgifter

  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

  12. Val av

   1. ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år

   2. revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

   3. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

  13. Övriga frågor

  14. Mötets avslutande

Förslag/motion från medlemsklubb skall enligt stadgarna vara styrelsens sekreterare, Robin Siri (rsiri(AT)hotmail.com) tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Samtliga årsmöteshandlingar och motioner kommer att mailas till medlemsklubbarna innan årsmötet.

Med vänlig hälsning,

Robin Siri

Sekreterare i WIKF Sweden