Årsmöte 2019 WIKF Sweden

Publiceringsdatum: 2019-maj-04 06:48:36

Årsmöte 2019 WIKF Sweden

Tid: Fredag 31/5 kl. 18.00-19.00

Plats: Tibblehallen, Täby

Agenda:

  1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  12. Val av
  13. a) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
  14. b) revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  15. c) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
  16. Övriga frågor
  17. Mötets avslutande

Styrelsen/WIKF Sweden